Poistenie - produkty a služby

Každému klientovi ukážeme viaceré môžnosti poistenia. Na základe vašich požiadaviek vyberieme pre vás to najoptimálnejšie riešenie a pomôžeme vám ho zrealizovať.
Stojíme vždy na vašej strane a hájime iba vaše záujmy.

Spoločnosť Winners Group dnes na Slovensku spolupracuje so všetkými relevantnými poisťovňami. Všetky sú uvedené v záložke Partneri.

Neúčtujeme si žiadne extra platby či poplatky od klientov. Klienti Winners Group majú prehľad, ktorá poisťovňa čo ponúka a za koľko. Sú vždy o krok vpredu.

V prípade poistnej udalosti pre klientov zabezpečujeme servis pri nahlasovaní a riešení poistných udalostí. Sme na to odborníci.

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vás spoľahlivo ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku tretím osobám. Povinné zmluvné poistenie má povinnosť uzavrieť každý držiteľ, vlastník, prípadne nájomca motorového vozidla evidovaného v SR.

Havarijné poistenie motorového vozidla

Havarijné poistenie je poistná ochrana, ktorá kryje škody na vašom vozidle spôsobené predovšetkým poškodením vozidla haváriou, krádežou vozidla, alebo jeho neoprávneným užívaním, vandalizmom alebo prírodnými živlami. Chráni vás a vaše vozidlo nielen na území Slovenska, ale aj v rámci celého územia Európy.

Poistenie nehnuteľného majetku

Poistenie nehnuteľného majetku kryje škody na vašom byte, dome či inej nehnuteľnosti so všetkým, čo k nemu patrí – stavebné súčasti ako sú okná, dvere, podlahy, steny.

Poistenie hnuteľného majetku

Poistenie zariadenia domácnosti sa vzťahuje na veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti a slúžia na jej prevádzku. Zároveň chráni aj vaše veci v nebytových priestoroch, ako je pivnica, či garáž.

Zodpovednosť za škodu z držby nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Poistenie zodpovednosti za škodu z činnosti v bežnom občianskom živote sa vzťahuje na škody, ktoré môžete spôsobiť vy, vaše deti či domáci zvierací miláčikovia na veciach, majetku, či zdraví iných.

Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností vzniknutých pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s ním.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie nechráni iba vaše zdravie a zdravie vašej rodiny počas turistických, študijných alebo služobných ciest na celom svete, ale získate s ním aj poistenie na celý rad nepríjemných záležitostí, ktoré sa môžu počas cesty do zahraničia vyskytnúť. Napríklad poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby kryje náklady spojené so zásahom Horskej záchrannej služby v slovenských horách a je vhodné pre všetkých turistov a športovcov, ktorí plánujú istý čas stráviť v horských oblastiach na Slovensku, v ktorých HZS pôsobí.

Poistenie podnikateľov

Poistenie je určené pre podnikateľov – právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby, ktoré pokladajú svoj hnuteľný i nehnuteľný majetok za aktíva v podnikaní a preto sa chcú chrániť proti náhodnej škodovej udalosti.

Poistenie kryje poškodenie, zničenie vecí živelnou udalosťou, vandalizmom alebo odcudzením vecí nachádzajúcich sa na mieste poistenia.

Poistenie sa vzťahuje na: