Mám poistnú udalosť

Meno:
Telefón:
Priezvisko:
E-mail:
Mesto:

Poznámka:

Potenciálny klient ako dotknutá osoba v zmysle ustanovení zákona číslo 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“):

  • berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, mesto, telefón a e-mail (ďalej len „OU“) bude v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať prevádzkovateľ: spoločnosť Winners poistenie, s.r.o, so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 44 624 344, a to aj bez jeho výslovného súhlasu (ust. § 10 ods. 3 písm. d) Zákona),
  • svoje OU poskytuje prevádzkovateľovi dobrovoľne na dobu 1 kalendárneho roka a
  • vyhlasuje, ze pred poskytnutím svojich OU prevádzkovateľovi bol poučený o svojich právach dotknutej osoby podľa Zákona.
Poučenie o právach dotknutej osoby ›